Usługi

Transport sanitarny happy-baby-s

Transport sanitarny realizowany jest na podstawie zlecenia lekarzy zatrudnionych w NZOZ Kraków – Południe Sp. z o. o. od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona posiadająca zlecenie na transport sanitarny zgłasza potrzebę realizacji transportu sanitarnego pod numer infolinii NZOZ Kraków – Południe Sp. z o. o.: 12 265 49 05, 12 265 49 06.

Zgłaszając należy podać dane dotyczące transportu w szczególności:

 • imię , nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr pesel,
 • dane zleceniodawcy,
 • telefon kontaktowy,
 • adres, datę i godzinę i realizacji zlecenia,
 • miejsce odbioru pacjenta,
 • miejsce docelowe,
 • rodzaj zlecenia: bezpłatny, częściowo płatny, odpłatny,
 • czy docelowe miejsce przewozu jest najbliższym miejscem udzielania,
 • świadczeń, właściwym ze względu na stan zdrowia pacjenta.

NZOZ Kraków – Południe w ramach umów z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych zapewnia pacjentom usługę transportu sanitarnego:

Bezpłatnie - przysługuje pacjentom:
 1. konieczności natychmiastowego podjęcia leczenia, z wyłączeniem stanów nagłych
 2. realizowanych przez jednostki Ratownictwa Medycznego,
 3. zachowania ciągłości leczenia,
 4. dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej samodzielne poruszanie się i korzystanie ze środków transportu publicznego oraz wymagającej przy poruszaniu się korzystania przez pacjenta ze stałej pomocy innej osoby

częściowo płatnie - jest finansowany w 40 % ze środków publicznych. Pozostałe 60 % kosztów transportu pokrywa pacjent; przysługuje pacjentowi, gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku:
 1. konieczności natychmiastowego podjęcia leczenia, z wyłączeniem stanów nagłych
 2. realizowanych przez jednostki Ratownictwa Medycznego,
 3. zachowania ciągłości leczenia,
 4. dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej samodzielne poruszanie się i korzystanie ze środków transportu publicznego oraz wymagającej przy poruszaniu się korzystania przez pacjenta ze stałej pomocy innej osoby

płatnie - przysługuje pacjentowi w przypadkach nie wymienionych powyżej - na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Transport sanitarny: jest realizowany ambulansem (środkiem transportu sanitarnego drogowego) do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta. Koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym w 100 % pokrywa pacjent.

Transport sanitarny „daleki ” zapewniany jest tylko pacjentom zadeklarowanym do lekarzy POZ zatrudnionych w NZOZ Kraków – Południe. Realizowany jest na podstawie zlecenia lekarza, po uzyskaniu przez pacjenta zgody na udzielenie świadczenia, wydanej przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Transport sanitarny realizujemy na podstawie art. 41 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz.U. z 2004 Nr 210; poz. 2135), § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 Nr 139; poz. 1139), oraz innych przepisów.