Usługi

Pielęgniarki i położne środowiskowe happy-baby-s

Świadczenia pielęgniarki POZ:

 • pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej Pacjentami, uwzględniając w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym.
 • opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi świadczeniobiorcami, którzy ze względu na problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich realizowanych w warunkach domowych i nie są objęci na podstawie odrębnej umowy, świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, pielęgniarka POZ sprawuje zgodnie z ustalonymi dla nich indywidualnymi planami opieki.
 • w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wyłącznie w domu świadczeniobiorcy i jedynie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, pielęgniarka POZ pobiera materiały do badań diagnostycznych.
 • świadczenia w profilaktyce wieku rozwojowego u dzieci do ukończenia 6. roku życia:
  1. wizyty patronażowe w okresie od 3. do 4. miesiąca życia i adekwatnie do potrzeb w 9. miesiącu życia
  2. testy przesiewowe adekwatne do wieku rozwojowego dziecka
 • wizyta patronażowa pielęgniarki POZ,
 • świadczenie w ramach profilaktyki gruźlicy.

Świadczenia położnej POZ:

 • wizyty patronażowe położnej POZ obejmują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 2. miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu. Realizując opiekę położna POZ zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od czterech do sześciu wizyt patronażowych.
 • wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży,
 • wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 32 tygodniu ciąży do terminu rozwiązania,
 • wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych,
 • świadczenie położnej POZ - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.