KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 • Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 27, 30-315 Kraków, zwany dalej: „Administratorem”.
 • Kontakt z Administratorem: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. ul. Szwedzka 27, 31-315 Kraków tel.: 12 265 49 59
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Hubert Frycz, E-mail: iod@nzozkp.pl, telefon: 12 265 49 23.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Twoje dane mogą zostać powierzone podwykonawcom w celu zachowania ciągłości świadczeń określonych w punkcie 4 oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNIKA

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 27, 30-315 Kraków, zwany dalej: „Administratorem”.
 • Kontakt z Administratorem: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. ul. Szwedzka 27, 31-315 Kraków tel.: 12 265 49 59
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Hubert Frycz, e-mail: iod@nzozkp.pl, telefon: 12 265 49 23.
 • Twoje dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

 • Szanowni Państwo, Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 27, 30-315 Kraków, zwany dalej: „Administratorem”.
 • Kontakt z Administratorem: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. ul. Szwedzka 27, 31-315 Kraków tel.: 12 265 49 59
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Hubert Frycz, e-mail: iod@nzozkp.pl, telefon: 12 265 49 23.
 • Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: parking dla personelu, korytarze przy pomieszczeniach administracji a także część korytarza Poradni gruźlicy i chorób płuc Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 • Szanowni Państwo, Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 27, 30-315 Kraków, zwany dalej: „Administratorem”.
 • Kontakt z Administratorem: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. ul. Szwedzka 27, 31-315 Kraków tel.: 12 265 49 59
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Hubert Frycz, e-mail: iod@nzozkp.pl, telefon: 12 265 49 23.
 • Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

 • Szanowni Państwo, Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 27, 30-315 Kraków, zwany dalej: „Administratorem”.
 • Kontakt z Administratorem: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. ul. Szwedzka 27, 31-315 Kraków tel.: 12 265 49 59
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Hubert Frycz, e-mail: iod@nzozkp.pl, telefon: 12 265 49 23.
 • Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.