• teleporada

Informacja o organizacji teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o. udziela świadczeń opieki zdrowotnej w formie teleporad zgodnie z Rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 1395) na podstawie poniższych zasad:

Informacje ogólne

 • Teleporady udzielają lekarz poz, pielęgniarka poz, położna poz. w zakresie swoich kompetencji.
 • Teleporady udzielane są telefonicznie a w uzasadnionych przypadkach z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 • Teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność, zapewniając brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rejestracja

 • Rejestracja na teleporady odbywa się na zasadach ogólnych tj. osobiście, przez osobę trzecią, telefonicznie przez rejestracje właściwych przychodni lub infolinię pod numerem 12 265 49 99 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@nzozkp.pl.
 • Aktualne numery telefonów do poradni znajdują się na stronie internetowej: nzozkp.pl/kontakt.
 • W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, personel NZOZ Kraków-Południe informuje pacjenta w każdy dostępny sposób (np. telefonicznie) o zmianie tego terminu.

Przeprowadzenie teleporady

 • W wyznaczonym terminie telefonicznie z pacjentem skontaktuje się osoba udzielająca świadczenia.
 • W przypadku braku kontaktu z pacjentem osoba udzielająca teleporady podejmie co najmniej trzy próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
 • Jeżeli po trzykrotnej próbie osoba udzielająca teleporady nie skontaktuje się z pacjentem wizyta zostanie usunięta i pacjent musi ponownie dokonać rejestracji.
 • Osoba udzielająca teleporady potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych osobowych o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgormadzonych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 • Osoba udzielająca teleporady na podstawie przeprowadzonego badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej udziela świadczenia zdrowotnego i ustala czy teleporada jest wystarczająca dla zgłoszonego problemu zdrowotnego lub informuje pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady
 • W trakcie teleporady pacjent ma prawo zgłosić wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 • W ramach teleporady lekarz może wystawić:
  1. e-receptę,
  2. e-skierowanie,
  3. e-zwolnienie,
  4. e-zlecenie na wyroby medyczne,
  5. zlecenie na badania dodatkowe w szczególności laboratoryjne lub obrazowe.
 • W trakcie wizyty lub po jej zakończeniu za pomocą wiadomości sms na podany numer telefonu kontaktowego, lekarz przekaże kod do wystawionej e-recepty, e-skierowania lub e-zlecenia na wyroby medyczne w celu ich realizacji.
 • W przypadku wystawienia zlecenia na badania laboratoryjne lub obrazowe należy zgłosić się po oryginał zlecenia do rejestracji przychodni.
 • Dzieci do 2 roku życia są przyjmowane przez lekarza wyłącznie osobiście. Teleporada jest dopuszczalna na wyraźną prośbę opiekuna prawnego dziecka, a fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

IKP to dostęp do historii udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, wystawionych receptach, zwolnieniach i skierowaniach. Każdy pacjent może zalogować się do konta poprzez stronę www.pacjent.gov.pl. Do zalogowania niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Odnośniki do stron internetowych dotyczących: