Usługi

Polityka jakości iso9001

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Dążymy do świadczenia usług medycznych na wysokim poziomie, z dbałością o środowisko naturalne i środowisko pracy, poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy. Dbamy o bezpieczeństwo informacji chroniąc dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, nieuprawnioną modyfikacją.

Zadowolenie naszych Pacjentów oraz wzmacnianie wypracowanej przez lata dobrej pozycji Zakładu, jest dla nas motywacją do ciągłego doskonalenia.

Podnoszenie kwalifikacji i przekonanie, że każdy Pracownik ma istotny wpływ na jakość świadczonych usług, pomaga nam osiągnąć przyjęte cele. Przestrzeganie Polityki Jakości jest zobowiązaniem kadry kierowniczej i wszystkich pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe Sp. z o.o.

Dbając o ciągłą poprawę jakości świadczonych usług i ograniczenie negatywnego oddziaływania Zakładu na środowisko w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015.

W ramach Polityki Jakości NZOZ Kraków-Południe Sp. z o.o. określił następujące cele jakościowe:

 • uzyskiwanie wysokiego poziomu oferowanych usług medycznych,
 • realizacja potrzeb Pacjentów w zakresie profilaktyki, leczenia, diagnostyki i rehabilitacji oraz poszanowanie ich praw i godności osobistej,
 • podnoszenie poziomu satysfakcji Pacjentów,
 • uzyskiwanie wysokiego poziomu kwalifikacji personelu,
 • rozwijanie odpowiedniej kultury i świadomości proekologicznej wśród Pracowników i Pacjentów,
 • racjonalne gospodarowanie wodą, ściekami, energią cieplną i elektryczną, zapobieganie zanieczyszczeniom, zwłaszcza w obszarze odpadów medycznych zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych oraz zwiększenie skuteczności reagowania na awarie,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • zapewnienie odpowiedniej dostępności do usług medycznych oraz wprowadzanie nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych,
 • utrzymywanie w sprawności posiadanej sprzętu medycznego, a także zakupy nowoczesnych, niezbędnych wyrobów medycznych,
 • • przestrzeganie praw pacjenta oraz informowanie o nich chorych, wykorzystując dostępne w Zakładzie środki techniczno - organizacyjne,
 • • przeprowadzanie prac remontowych i modernizacyjnych w celu dostosowania obiektów, w których realizowane są świadczenia zdrowotne, do obowiązujących wymogów i standardów,
 • • badania satysfakcji Pacjentów i Pracowników oraz uwzględnianie wyników z tych badań w celu poprawy jakości świadczeń zdrowotnych,
 • • stałe podnoszenie kwalifikacji, motywacji i świadomości Pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług i oddziaływanie placówki na środowisko,
 • • monitorowanie i analizowanie zużycia mediów,
 • • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju NZOZ Kraków-Południe Sp. z o.o. pozostającego w zgodzie z zasadami systemu zarządzania.

Prezes Zarządu NZOZ Kraków - Południe Sp. z o.o. dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością weryfikuje Politykę Jakości, przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Prezes Zarządu zobowiązuje się, w miarę możliwości, do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji Polityki Jakości.

Kraków, 01-03-2018

Prezes NZOZ Kraków- Południe Sp. z o.o.
dr n. med. Tomasz Walasek